Gröna tak

GRÖNA TAK

Gröna tak är ett samlingsnamn för gräs-, torv- och sedumtak, alltså tak med olika levande växtlighet som takbeläggning. 

Tak med växtlighet har använts sedan urminnes tider i Sverige - gräs och torv var länge ett sätt att skydda och täta taken och samtidigt isolera hus och stugor mot kyla. Det var t.ex. inte heller ovanligt att i gränderna i våra medeltida städer se hushållets get betande på torvtaket.

I våra dagar så är det dock andra motiv som råder. Till följd av det så har materialen utvecklats och idag så hittar vi sedumtak eller grästak på så väl timmerstugor som moderna stadsradhus och nybyggda höghus med utpräglat miljötänk.

Ett tak är en utsatt växtplats

Det är viktigt att använda substrat eller jordarter som håller mycket vatten när man anlägger ett grönt tak. Samtidigt så är det också viktigt att dessa är väldränerade, för att förhindra att växterna kvävs eller att substratet eroderar vid kraftiga regn.

Man måste också ta hänsyn till takets lutning och dess avrinningsförmåga med 

Att anlägga ett grönt tak är ett led i klimatanpassningen av våra byggnader för att möta såväl människors och djurs som städer behov i ett förändrat klimat i framtiden.

 

Vad kan ett grönt tak göra för klimatförändringar?

Kraftiga och långvariga värmeböljor kan påverka människors hälsa negativt och det är därför en faktor att ta särskild hänsyn till inom stads- och bebyggelseplanering.

Stadsmiljön domineras vanligtvis av hårdgjorda ytor, som till exempel hustak, vägar, asfalterade gator och parkeringsplatser samt stenläggningar, som alla absorberar solens strålar istället för att reflektera dem tillbaka upp i atmosfären.

Det leder bland annat till svårigheter att hålla en behaglig temperatur i staden och bidrar till att skapa så kallade “urbana värmeöar” som kan leda till ökad uppvärmning på grund av att stadens täta bebyggelse hindrar en naturlig ventilation.

Genom att anlägga ett grönt tak på ett tak som annars kanske skulle vara täckt av svart takpapp eller ett svart plåttak - eller någonting annat som absorberar värme - så kan du faktiskt skapa såväl en zon med bättre luftrening som en grön oas som faktiskt sänker temperaturen över och kring din fastighet.

Genom att plantera vegetation på taket så kan också regnvatten tas upp av växtligheten och avdunstas tillbaka till atmosfären istället för att belasta dagvattensystemet.

 

Gröna tak fördelar och nackdelar

Vad finns det för fördelar med att välja att anlägga ett grönt tak?

Gröna tak fördelar:

 • Dämpar buller
 • Mildrar stadsklimatet, tar upp och binder luftföroreningar och förbättrar luftkvalitén kring byggnaden
 • Minskar risken för översvämning i städer vid plötsliga skyfall, tar hand om förorenat dagvattnet och avlastar dagvattensystemen
 • Tillför ofta estetiska värden till stadsmiljön
 • Skyddar takets tätskikt från UV-ljus, vilket förlänger tätskiktets livslängd
 • Är bra för djurlivet,
  t.ex. fjärilar, insekter och fåglar
 • Isolerar byggnaden året runt, vilket ger en jämnare inomhustemperatur 
  (det blir svalare om sommaren och varmare om vintern) och sparar därigenom energi
 • Ett sedumtak, t.ex., är i det närmaste underhållsfritt

Vad finns det för nackdelar med ett grönt tak?

Gröna tak nackdelar:

 • Ett grönt tak kan kräv något mer skötsel än ett vanligt tak,
  ett grästak kan t.ex. behöva en hel del omvårdnad för att frodas 
 • Alla varianter av gröna tak uppfyller inte rekommendationer kring risken för bränder och för brandspridning i gröna tak ur en brandteknisk synvinkel i BBR, Boverkets byggregler.
  (De vanliga lågväxande sedumtaken med fetbladiga växter uppfyller dock den brandtekniska klassen BROOF(t2) enligt EN 13501-5)

 

Ett grönt tak är ett levande tak

Taktäckningen i ett grönt tak består av ett levande, biologiskt material. Underlaget på taket måste därför bestå av ett tätt material, som hindrar rötter från att tränga igenom. Materialet måste också tåla den fukt som uppkommer i växtbeläggningen.

En växtbädd på ett tak kan hålla en stor mängd vatten när den är ordentligt genomfuktad. Det är därför viktigt att den underliggande takkonstruktion är dimensionerad för att klara detta.

Här krävs det med andra ord en hel del fackkunskap för att vara säker på att få det rätt. Vi har den kunskapen och vi erbjuder dig välbeprövade produkter för grönt tak, med låg viktbelastning för tak och bjälklagsuppbyggnad.

Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre ljudbild och de ger också en vackrare och grönare stad.

Olika typer av gröna tak

De vanligaste typerna av gröna tak är:

 • Sedumtak

  Sedumtak är lättskötta, klarar torka och soliga lägen bra samt fördröjer och minskar avrinningen med upp till ca 50%.

  Läs mer om våra sedumtak >

 • Mosstak

  Ett mosstak är effektivt när det gäller att ta upp och hålla regnvattnet. Att använda mossa på taket är en väldigt gammal metod i här i Sverige.

  Läs mer om våra mosstak

 • Grästak

  Att använda gräs på taket har långa traditioner här i Sverige. Grästak kräver dock en del underhåll och man kan man om man vill blanda gräset med sedum och örter och då få ett tak som är mer vildvuxet och som ser lite mer ängsliknande ut.

  Läs mer om våra grästak>

 • Örttak

  Örttaket består av flera olika typer av växter och örter, t.ex. en blandning mellan sedum och örter som nejlika och andra lökväxter och växtlighet frodas i regel lite mer än om man enbart har sedum på sitt tak.

  Läs mer om våra örttak>

Dessa tak förekommer ofta i mixerna:

 • Moss-sedumvegetation,
 • Sedum-moss-örtvegetation,
 • Sedum-gräs-örtvegetation
 • Gräs-örtvegetation

 

Gröna tak kostnad

Här finner du prisinformation om våra gröna tak>

 

Med Greenworks koncept för gröna tak så ligger du i framkant när det gäller att klimatanpassa!

Greenworks koncept är baserat på grundarnas intresse för hållbarhet i kombination med deras långa erfarenhet inom produktutveckling och design. Våra projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.

Tveka inte att kontakta oss på +46 704-444-054 eller info@greenworks.eu (eller fyll i vårt kontaktformulär här) om du vill prata med oss angående gröna tak.

växtvägg

Kontakta Oss

Kontakta oss